Distants- ja hübriidõppe reeglid

Distantsõpe on väljaspool õppeasutust toimuv õpe, kus õpingud toimuvad virtuaalselt õpetaja juhendamisel. Distantsõppe puhul ei viibi õpilased koolimajas – õpetajad suhtlevad õpilastega tehnoloogia abil.

Hübriidõpe (ka hajaõpe või paindõpe) on õpe, kus osa õpilasi osaleb tunnis kontaktõppena (koolis koos õpetajaga) ja teine osa õpilastest videotunnina.

Õppekeskkond ja -materjalid

 • Igal õpilasel on kooli Stuudiumi konto ja kooli meiliaadressiga Google’i konto.
 • Distantsõppel kasutatakse omavaheliseks suhtlemiseks, veebitundideks ja õpilaste toetamiseks eelistatult keskkondasid Stuudium, Opiq ja kontosid kooli GSuite keskkonnas (Google Classroom, Google Meet, Gmail, Calendar, Jamboard jm).
 • Distants- ja hübriidõppel lisab aineõpetaja Stuudiumi või Google Classroomi õppematerjali, kodutööd ja ülesanded, st selged juhised, kust, mida ja kuidas õppida. Samuti antakse vajadusel lisaselgitused, viited ja lisafailid ning info selle kohta, kuidas ja kust saab õppimisel tuge.
 • Digitaalsed õppematerjalid on mõeldud kasutamiseks vaid määratud õpilastele ning neile, kes õpilaste õppimist toetavad (nt lapsevanemad, abiõpetajad). Õppematerjalide levitamine on lubatud vaid materjali autori nõusolekul.
 • Õpilaste esitatud tööd on nähtavad vaid aineõpetajale, välja arvatud juhul, kui tööde eksponeerimine täidab õppekavas seatud eesmärke ning tööde avalikustamisest on eelnevalt õpilasi teavitatud.
 • Infovahetus distants- ja hübriidõppel toimub üldjuhul läbi kooli ametlike kanalite (Stuudium, e-kiri).

Osalemine ja tagasiside

 • Distants- ja hübriidõppel osalemiseks vajab õpilane kas laua-, süle või tahvelarvutit ning internetiühendust. Videotunnis osalemiseks on vajalik kaamera ja mikrofon.
 • Distantsõppel ja hübriidõppel toimub õppetöö kehtiva tunniplaani alusel ja tundidest osavõtt on kohustuslik.
 • Tunniplaanijärgsed tööd ja tegemised on Stuudiumi sisestatud kodutööna hiljemalt sama päeva hommikul kell 8.00. Kui ülesandele on lisatud kellaajaline tähtaeg, mis on varem kui 12.00, teavitatakse sellest hiljemalt eelmisel päeval kell 16.00.
 • Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust aru saamisel vms, pöördub ta Stuudiumi sõnumite või meili kaudu õpetaja poole, palub abi või ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele oma tööajal (8.00–16.00) esimesel võimalusel.
 • Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem/õpilane sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul kell 10.00.
 • Kui õpilane mõjuva põhjuseta distantsõppes ei osale, võtab klassijuhataja või kooli sotsiaalpedagoog ühendust õpilase vanemaga.

 Veebitunnid

 • Veebitund peetakse üldjuhul Google Meet keskkonnas.
 • Iga õppeaine veebitund toimub tunniplaani alusel vajaduspõhiselt vähemalt kord nädalas (v.a ühe nädalatunniga ).
 • Veebitunni toimumisest teavitab õpetaja hiljemalt eelmisel koolipäeval hiljemalt kell 16.00.
 • Veebitundide lingid koos tunni alguse kellaajaga  edastatakse Stuudiumis koduste ülesannete all.
 • Veebitunnis tuleb tagada, et ligipääs on vaid asjaomastel isikutel. Kindlasti ei tohi teha tunni viiteid avalikult kättesaadavaks.
 • Kõrvaline isik võib veebitundi jälgida üksnes juhul, kui õpetaja on andnud selleks eelneva nõusoleku.
 • Õpetajal on õigus nõuda, et õpilane osaleks veebitunnis enda videopildi ja häälega.

Veebitunni salvestamine

 • Aineõpetaja võib õppetöö tõhusama korraldamise eesmärgil tundi salvestada ja ajutist järelvaatamist võimaldada. Tunni salvestamisest teavitatakse kõiki osalejaid enne tunni alustamist. Salvestise linki tohib jagada ainult antud tunnis osalevate õpilastega ja salvestis on järelvaadatav õppeaasta lõpuni. Peale tähtaja saabumist salvestis kustutatakse. Lingi jagamine kõrvaliste isikutega on keelatud, reegli rikkumise eest vastutab selle rikkuja (alaealise puhul vanem).
 • Õpilane võib veebitundi salvestada üksnes juhul, kui see on õpetajaga eelnevalt kokku lepitud. Salvestist tohib kasutada ainult õppimise eesmärgil ja selle levitamine sotsiaalmeedias vm avalikes keskkondades on keelatud ning selle eest vastutab õpilane (alaealise puhul vanem).


Videotunnis osalemise reeglid õpilasele 

Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik. Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon). Videotunnis osaleb õpilane sisse lülitatud kaameraga. Videotundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga. Videotunnis osalemiseks valib õpilane vaikse ruumi. Videotunnis ollakse kohal õigel ajal. Vestlusruumi sisenedes tervitatakse ja lahkudes öeldakse “Head aega!”. Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse siis, kui õpetaja on selleks loa andnud. Videotunni vestlusalas kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot. Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne). Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa. Videotunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist.