ÕPPETÖÖ

Haapsalu Viigi Kooli missioon:

Haapsalu Viigi Kool arvestab iga haridusliku ja füüsilise erivajadusega õpilase individuaalsust, loob parimad võimalused tema igakülgseks võimetekohaseks arenguks ning elus toimetulekuks.

KOOLI ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED

Kooli õppe- ja kasvatustöö on suunatud õpilaste eetiliste väärtushinnangute ja iseseisvas elus vajalike toimetulekuoskuste kujundamisele.

Eesmärgid:

1. Anda erivajadustega lastele üldharidus vastavalt nende füüsilistele ja vaimsetele võimetele;
2. Tagada koolikohustuse täitmine ja vähemalt rahuldav õppeedukus;
3. Arvestada õpilaste tervislikku seisundit ja toetada selle paranemist või säilitamist;
4. Valmistada erivajadustega laps ette elus toimetulekuks ja edasiõppimiseks;
5. Omavahelistes suhetes väärtustada sallivust, kaaslaste vajaduste arvestamist ja abivalmidust;
6. Tagada õpilaste, pedagoogide ja lastevanemate rahulolu.

Põhimõtted:

Kooli õppekava arvestab õpilaste eripära, mis tuleneb nende füüsilisest, vaimsest, kõnelisest, sotsiaalsest ja kognitiivsest erivajadusest. Õppetöö taseme ja kasvatuslike meetmete aluseks on nõustamiskomisjoni, eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi, psühhiaatri ning eriarstide uuringud ja soovitused. Klassijuhataja (tiimijuht) jälgib koostöös õpilase, aineõpetajate, kasvatajate ning lapsevanematega õppetöö taseme jõukohasust ja teeb vajadusel ettepaneku selle muutmiseks. Kui õpilase teadmiste tase hälbib antud klassi ainekavast, siis määratakse talle tugiteenused, sh individuaalne õppekava.
Kooli ainekavade aluseks on põhikooli riiklik õppekava, kuid kooli õppekava koostamisel arvestatakse erivajadustega laste klassi üldist taset ning  keskendutakse baasteadmiste ja praktiliste oskuste õpetamisele.
Teadmiste hindamisel arvestatakse konkreetseid õpitulemusi, kuid ka õpilase suutlikkust, tema panust kavandatud eesmärkide täitmisel ning arengudünaamikat.
HEV õpilased saavad põhihariduse ja põhikooli lõputunnistuse vastavalt omandatud õppekavale.

TÖÖKORRALDUS

Õppetöö toimub tavaklassides põhikooli riikliku õppekava alusel. Tavaklasside õpilased sooritavad põhikooli lõpetamisel (10- aastase õppeajaga) ühtlustatud materjalide alusel samad eksamid kui teisedki vabariigi üldhariduskoolid. Kooli lõpetamisel saavad õpilased põhikooli lõputunnistuse.
Lihtsustatud riikliku õppekava järgi rakendatakse lihtsustatud õpet, toimetulekuõpet ja hooldusõpet. Õppetöö kestab 9 aastat. Kooli lõpetamisel saavad õpilased põhikooli lõputunnistuse. Lihtsustatud õppel olev õpilane sooritab eelnevalt koolieksamid. Toimetuleku- ja hooldusõppes väljastatakse õppenõukogu otsuse alusel põhikooli lõputunnistus õpilasele, kes on läbinud temale koostatud individuaalse õppekava.
Vajadusel saab PGSi §54 järgi jätta lihtsustatud õppel oleva õpilase ühele lisa-aastale. Võimalus rakendada lisa-aastaid kehtib ka toimetulekuõppel õpilase kohta.

Suurt tähelepanu on pööratud poiste tööõpetuse ja tüdrukute käsitöö õpetamisele. Tehakse nahkehistööd, keraamikat, puidutööd, siidimaali. On saavutatud häid tulemusi vabariiklikel ja rahvusvahelistel näitustel.
Õpilastöid on eksponeeritud kõikidel traditsioonilistel maakondlikel ja vabariiklikel õpilastööde näitustel, samuti Soomes, Rootsis, Saksamaal, Bulgaarias, Indias ja Hongkongis.
Kool on ka ise korraldanud oma õpilastööde näitusi:

* Õpilastööd, Haapsalu Kunstikool
* Nahkehistööd “Kalad”, Kuke galerii
* Portselanimaal, Kuke galerii
* Puitvormid, Kuke galerii
* Torud, Kuke galerii
* Õpilastööd, Kullo lastegalerii Tallinnas
* Õpilastööd, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis

Individuaalne õppetöö

Kui õpilane on mingil põhjusel jäänud õppetöös või arengus teistest maha, siis on võimalik tema jaoks koostada individuaalne õppekava ja õpetada selle järgi. Vajaduse individuaalse aine- või õppekava järele otsustab Tiim, s.o need pedagoogid, kes õpilastega töötavad. Kui lapsevanem nõustub tiimi soovitusega, siis otsustab individuaalse õppekava rakendamise õppenõukogu. Vähemalt kaks korda aastas tiimi koosolekul analüüsitakse õpilase arengut ja kavandatakse edaspidiseid suuniseid. Praeguste haridusministeeriumi seisukohtade järgi peaksid tavaklassides individuaalse õppekava järgi õppinud õpilased lõpetama kooli samuti eksamitega.

Põnevaid näiteid loovtöö valdkonnast:

“Läänemere elustiku uurimine” raames kirjutatud kirjandid:

“Läänemere elustiku uurimine” raames teostatud laste joonistusi vaata siit!