Andmekaitse

Isikuandmete kaitse eesmärgiks on kaitsta üksikisiku eraelu.

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. 

Haapsalu Viigi Kool töötleb õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:

Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida kool lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.

Haapsalu Viigi kool on kool tugi- ja liikumisaparaadi talitlushäirete, liitpuudega ja intellektipuudega õpilastele. Kooli põhitegevus on õppetöö ja huvitegevuse elluviimine ning võimaluste tagamine haridusliku ja füüsilise erivajadusega õpilaste igakülgseks võimetekohaseks arenguks ning elus toimetulekuks. Kooli põhitegevus on oma ülesannete täitmiseks töötajate palkamine ametikohtadele ja töö tegemist puudutavad tegevused. 

Põhitegevuse elluviimiseks vajalike andmete töötlemiseks ei ole koolil vaja lapsevanema luba. Lapsevanema luba küsime tegevusteks, mis ei ole kooli põhitegevuseks nt piltide ja videote avaldamine kooliveebis või muudes meediakanalites.

Kuidas ja milliseid isikuandmeid Haapsalu Viigi Kool kogub ja töötleb:

Õpilase ees- ja perenimiPõhitegevuse elluviimiseks.
Kooli tegevuse reklaamiks on lubatud avaldada ainult lapsevanema loal.
Õpilase isikukoodPõhitegevuse elluviimiseks. 
Õpilase e-maili aadressPõhitegevuse elluviimiseks. 
Õpilase telefoni numberPõhitegevuse elluviimiseks. 
Õpilase kodune aadressPõhitegevuse elluviimiseks. 
Õpilase hinded ja koolitöödPõhitegevuse elluviimiseks. 
Õpilasest meedia (pilt/video)Kooli põhitegevuse elluviimiseks. Turvalisuse tagamiseks. Kooli tegevuse reklaamiks on lubatud avaldada ainult lapsevanema loal. 
Õpilase terviseandmedPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli kandideeriva õpilase dokumendi koopia (andmed ja pilt)Põhitegevuse elluviimiseks.  
Kooli kandideeriva õpilase ees- ja perenimiPõhitegevuse elluviimiseks.  
Kooli kandideeriva õpilase isikukoodPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli kandideeriva õpilase e-maili aadressPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli kandideeriva õpilase telefoni numberPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli kandideeriva õpilase kodune aadressPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli kandideeriva õpilase hinded ja kandideerimise test, kandideerimistöö(d)Põhitegevuse elluviimiseks. 
Lapsevanema ees- ja perenimiPõhitegevuse elluviimiseks. 
Lapsevanema isikukoodPõhitegevuse elluviimiseks. 
Lapsevanema e-maili aadressPõhitegevuse elluviimiseks. 
Lapsevanema telefoninumberPõhitegevuse elluviimiseks. 
Lapsevanema kodune aadressPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli tööle kandideeriva isiku ees- ja perenimiPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli tööle kandideeriva isiku isiku isikukoodPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli tööle kandideeriva isiku e-maili aadressPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli tööle kandideeriva isiku isiku telefoninumberPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli tööle kandideeriva isiku isiku aadressPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli tööle kandideeriva isiku haridust ja oskuseid tõendavad dokumendidPõhitegevuse elluviimiseks. 
Kooli tööle kandideeriva isiku tervislikku seisundit tõendavad dokumendid seadusest tingitud nõude aluselPõhitegevuse elluviimiseks. 
Koolis töötava isiku ees- ja perenimiPõhitegevuse elluviimiseks. 
Koolis töötava isiku isikukoodPõhitegevuse elluviimiseks. 
Koolis töötava isiku e-maili aadressPõhitegevuse elluviimiseks. 
Koolis töötava isiku telefoninumberPõhitegevuse elluviimiseks. 
Koolis töötava isiku aadressPõhitegevuse elluviimiseks. 
Koolis töötava isiku haridust ja oskuseid tõendavad dokumendidPõhitegevuse elluviimiseks. 
Koolis töötava isiku tervislikku seisundit tõendavad dokumendid seadusest tingitud nõude aluselPõhitegevuse elluviimiseks. 
Koolis töötavast isikust meedia (pilt/video)Kooli põhitegevuse elluviimiseks. Turvalisuse tagamiseks. Kooli tegevuse reklaamiks on lubatud avaldada ainult isiku loal. 
SõnumisisuPõhitegevuse elluviimiseks. 
Anonüümsed andmedPõhitegevuse elluviimiseks. 

Kui kaua andmeid säilitame?

Säilitame isikuandmeid aja jooksul, mis on vajalik põhitegevuse eesmärkide saavutamiseks, või seni, kuni seadusega pandud kohustus seda ette näeb. 

Õppetööd puudutavad andmed nagu loodud õppesisu, ülesanded, testid ja harjutused hoitakse alles kuni õppeaasta lõpuni.

Kooliveebis ja kooli meediakanalitel esitatud andmed avaldatatakse kuni õpilane on koolipere liige.

Kes veel võivad isikuandmeid töödelda?

Kool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused.

Meil on õigus avaldada teie isikuandmeid seadusega lubatud ja/või nõutavas ulatuses ning isikuandmete kaitset reguleerivatest seadustest tulenevaid nõudeid järgides. Seda üksnes nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ning üksnes neile andmete saajatele, kes kohustuvad neid nõuetekohaselt kaitsma. Allpool on toodud erinevad näited, kes võivad veel teie isikuandmeid lisaks Koolile töödelda:  Kooli lepingupartnerid Kooli tellitud teenuse pakkumiseks (nt. e-teenuste toimimine, laulupeolised, kooli MED-teenuse osutamine, toitlustusteenus, huviharidus, ekskursioonide ja külastuste läbiviimine, pildistamine jms). 

Kuidas isikuandmeid kaitseme?

Infoturve ja isikuandmete nõuetekohase kaitse tagamine on meie jaoks äärmiselt olulised. Rakendame vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et tagada andmete terviklikkus, kättesaadavus ja konfidentsiaalsus. Need meetmed hõlmavad töötajate, teabe, IT-taristu, sisemiste ja avalike võrkude, samuti hoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Erilist tähelepanu pöörame just isikuandmete kaitsele. Teeme jõupingutusi, et rakendada turvameetmeid, mille eesmärk on saavutada asjakohane andmekaitse tase ning seeläbi vältida isikuandmete avaldamist kõrvalistele isikutele.

Tagame teie saadetud sõnumite sisu ja vormi konfidentsiaalsuse. Kool rakendab asjakohaseid meetmeid, maandamaks sideteenuse ja -võrgu turvalisust ohustavaid riske. 

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse nõuded, neile korraldatakse isikuandmete kaitse koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Samuti on meie koostööpartnerid (volitatud töötlejad) kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu Koolis. Ka nende töötajad vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete täitmise eest.

Lapsevanema õigused

Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada koolile avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

Lapsevanemal on õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.

Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil kool@viigi.edu.ee.

Kool vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on koolil õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

Andmete avalikustamine ja edastamine

Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.

Kooli veebilehel olevad andmed on avalikud piiramatule hulgale kolmandatele isikutele. Kooli sotsiaalmeedia kanalites avalikustatakse andmed avalikkusele. Kinnises keskkonnas (nt Stuudium ja muud e-õppe teenused) andmed avalikustatakse üksnes lapsevanematele, lastele ja kooli töötajatele. Keskkonda saab lapsevanem siseneda ID-autentimisega. Andmed avalikustatakse kolmandatele isikutele, kui kool tellib lapsevanema soovil teenuseid (nt viib läbi ekskursiooni, muuseumikülastust, laps osaleb laulupeol).

Andmete säilitamine

Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).

Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on kooli õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).

Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

Turvalisus

Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus kool andmeid avalikustab.

Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.

Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav kooli töötajatele. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab Stuudiumi administraator. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab klassijuhataja. Lapse andmeid on lubatud hoiustada turvaliselt Haapsalu Viigi Kooli serveris, e-posti teenuses ja kõikides e-keskkondades, mida kool kasutab vastavalt õigusaktidega sätestatud kohustuste korras.

Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile kooli töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid hoitakse dokumendihaldussüsteemis EKIS, õpilase toimikus ja EHISes. Õpilase terviseandmete eest vastutab kooli tervisetöötaja. Koolis osutab tervishoiuteenust TNP Konsultatsioonid (reg.nr. 10393762 aadress Pae 1, Tallinn).

Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.

Haapsalu Viigi Koolis tegeleb andmekaitse küsimustega haridustehnoloog

Ruth Randoja, kool(ät)viigi.edu.ee

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekaitsespetsialist

Margit Tohver-Aints, margit.tohver-aints(ät)hm.ee