Tugiteenused

Haapsalu Viigi Koolis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava ja lihtsustatud õppekava alusel kolmel tasemel (lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe). Tulemusliku õppetöö ja õpilaste igakülgse arengu toetamiseks rakendatakse koolis tugiteenuseid, mis lähtuvad laste erivajadustest ja on soovitatud koolivälise nõustamiskomisjoni poolt.

1. Psühholoog

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate, õpetajate ja abipersonaliga.

2. Eripedagoog

Eripedagoogi ülesandeks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine, tema arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduse välja selgitamine, tähelepanu ja keskendumise harjutamine, tunnetusprotsesside arendamine, vajadusel lugemis-kirjutamisvilumuse harjutamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õppe planeerimisel ja läbiviimisel,

3. Logopeed

Logopeedilise töö eesmärk koolis on toetada lapse suulise ja kirjaliku kõne arengut, kommmunikatsioonioskust.

4. Sotsiaalpedagoog

Sotsiaaltöö eesmärk on õpilase toetamine erinevate sotsiaalsete probleemide ennetamisel ja lahendamisel, toimetulekuoskuste arendamine ning võrgustikutöö koordineerimine.

5. Õpetajate konsultatsioonid

Toimuvad õpilase ja aineõpetaja kokkuleppel vajaduspõhiselt.

6. Füsioteraapia

Füsioteraapia on kehalistel harjutustel, manuaalsetel võtetel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel (sooja- ja külmaravi jne) baseeruv taastusravi osa, mille eesmärgiks on säilitasa, taastada  ja arendada õpilase liikumis- ja tegevusvõimet ning tema osalemisvõimet igapäevaelus.

Füsioterapeut:

– hindab õpilase tugi-liikumisaparaadi seisundit ja rühti; 

– motoorseid oskusi;

– koostab programmi/ harjutusvara, mis vastab õpilase vajadustele ja on talle jõukohane sooritada;

– teeb koostööd klassiõpetaja-, abiõpetaja – ja õpilase lähivõrgustikuga soovitatavate abivahendite, asendravide, liikumisaktiivsuse ning harjutuskava jälgimise osas;

– nõustab, milliste teiste erialaspetsialistide, arstide poole pöörduda probleemi paremaks lahendamiseks.

7. Ratsutamisteraapia

Ratsutamisteraapia on ratsutamisterapeudi ja tema assistendi ning vastava koolituse saanud hobuse koostööna läbiviidav terapeutiline tegevus, milles lähtutakse lapse vajadustest ja teraapiale püstitatud eesmärkidest. Ratsutamisteraapia sobib liikumispuudega, liitpuudega, ATH, käitumisprobleemidega ja  ka meeleoluhäiretega laste rehabilitatsiooniks. 

 8. Vibroakustiline teraapia

Vibroakustilise teraapia üldtunnustatud efektiks on üldine rahustav-lõõgastav toime. Meetod on andnud positiivseid tulemusi liitpuuetega laste ja täiskasvanute tervise edendamisel ning närvisüsteemi funktsionaalsete häirete ja mitmete somaatiliste haiguste puhul.

9. Toetavad raviprotseduurid

Rakendatakse lihaspingete ja  stressi leevendamiseks, organismi üldise seisundi parendamiseks.

– Massaaž

– Osokeriitravi

– Mullivann

– Tervisekapsel

10. Tunnetustuba

Tunnetustuba avardab erinevate meelte kaudu lapse ettekujutust keskkonnast. Läbi erinevate meelte mõjutamise areneb lapse arusaam ümbritsevast, täiustub helide, värvide ja valgusefektide mõistmine ja paranevad motoorsed oskused. Lisaks meeldivale ajaveetmisele ja lõõgastumisele pakub sensoorselt mitmekesine tunnetustuba lastele võimalust individuaalseks ning võimetekohaseks arenguks.

11. Õpilaskodu

Õpilaskodus elavad ja õpivad lapsed, kes elavad koolist kaugel. Lapsed osalevad erinevatel kooli- ja rühmaüritustel ning omandavad oskusi iseseisvaks toimetulekuks. Õpilaskodu ei tööta koolivaheaegadel ja nädalavahetustel.

Haapsalu linna noorematel õpilastelel on võimalik pärast koolitunde õpilaskodu töötajate järelevalve all sisustada oma vaba aega kuni vanemate tulekuni.